Economeg Iechyd Gymhwysol ar gyfer Ymarfer ac Ymchwil Iechyd y Cyhoedd

Cyfarwyddwr Cwrs: yr Athro Rhiannon Tudor Edwards

Cwrs byr deuddydd ar-lein am ddim: Dydd Mawrth 12 Mawrth 9:30am – 2:30pm a dydd Mercher 13 Mawrth 2024 9:30am – 2:30pm.

Gan adeiladu ar 20 mlynedd o’n profiad mewn ymchwil ac addysgu economeg iechyd i ymarferwyr iechyd y cyhoedd a’r rhai sy’n gwneud ymchwil ym maes iechyd y cyhoedd, rydym yn cynnig y cwrs byr ar-lein rhad ac am ddim deuddydd hwn sy’n arddangos ein portffolio ymchwil yn y Grŵp Ymchwil Economeg Iechyd Cyhoeddus ac Ataliol (PHERG) yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME). Trwy gyflwyniadau wedi’u recordio ac ystafelloedd ymneilltuo byw gyda chi, y cyfranogwyr, a’n cyfadran ymchwilwyr yn PHERG CHEME, byddwn yn gofyn ac yn trafod ar y cyd:

  • Pa heriau ychwanegol y mae cymhwyso dulliau gwerthuso economaidd i fentrau iechyd y cyhoedd ac atal o fewn a thu allan i systemau gofal iechyd traddodiadol yn eu hachosi a sut gallwn fynd i'r afael â hwy?
  • Pa ddulliau ydym ni, fel economegwyr iechyd, yn eu defnyddio (amrywio ein portffolio) i fynd i'r afael â'r heriau hyn ac ychwanegu at y sylfaen dystiolaeth o gost-effeithiolrwydd cymharol a gwerth cymdeithasol ymyriadau iechyd y cyhoedd ac atal ar draws sectorau ac ar draws cwrs bywyd?
  • Sut y gellir talu am ymyriadau o'r fath yn y dyfodol a sut mae'r dulliau hyn yn berthnasol i ymagweddau polisi holl gyffredinol at gynaliadwyedd a newid yn yr hinsawdd?

Mae'r cwrs byr hwn yn cyd-fynd â'r gwerslyfr: Edwards, R. T., & McIntosh, E. (gol.). (2019). Applied health economics for public health practice and research. Gwasg Prifysgol Rhydychen.

I BWY MAE'R CWRS HWN: Mae'r cwrs byr hwn yn berthnasol i bobl sy'n cynhyrchu neu'n defnyddio tystiolaeth i ddylanwadu ar iechyd a lles y boblogaeth. Yn benodol, y rhai sy'n gweithio mewn sefydliadau addysg uwch, gan gynnwys unedau ymchwil economeg iechyd, llywodraeth leol, iechyd y cyhoedd, a'r trydydd sector.

Mae'r cwrs byr wedi'i strwythuro fel bod pob sesiwn ar ddulliau yn cyd-fynd ag enghraifft o brosiect ymchwil a gwblhawyd yn ddiweddar neu barhaus yr ydym yn ei wneud yn PHERG CHEME. Mae'r prosiectau hyn yn rhychwantu Horizon Europe, NIHR ac astudiaethau llywodraeth leol ac astudiaethau cydweithredol a ariennir gan y trydydd sector. Bydd y cwrs byr yn arddangos cyflwyniad gan ein hymchwilwyr gyrfa gynnar economeg iechyd sy'n gweithio ar lawr gwlad. Rydym yn canolbwyntio ar faterion ymarferol yn ogystal â materion mwy damcaniaethol o gynhyrchu ymchwil economeg iechyd o ansawdd uchel ond arloesol yn y maes hwn sy'n ehangu.

Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar y DU ond mae'n berthnasol i gynrychiolwyr o lawer o wledydd sydd â systemau gofal iechyd amrywiol sy'n wynebu'r heriau o fodloni'r gofynion a osodir gan glefydau cronig, anabledd a marwolaethau cynamserol anhrosglwyddadwy, y gellir eu hatal yn aml. Mewn llawer o wledydd cydnabyddir bod iechyd y boblogaeth yn cael ei ddylanwadu gan sectorau lluosog o'r economi y tu hwnt i'r sector gofal iechyd traddodiadol yn ogystal ag yn uniongyrchol gan yr unigolion eu hunain.

Ar ddiwedd y cwrs byr hwn bydd cynrychiolwyr:

  • Wedi ennill gwerthfawrogiad o gysyniadau, dulliau a chymhwysiad economeg iechyd i iechyd y cyhoedd.
  • yn gallu arfarnu'n feirniadol werthusiad economaidd cyhoeddedig o ymyriad iechyd cyhoeddus a theimlo'n hyderus wrth siarad am elw posibl ar fuddsoddiad o raglenni iechyd cyhoeddus yn y GIG a lleoliadau eraill megis ysgolion a gweithleoedd.
  • Gyda gwerthfawrogiad o sut mae economeg iechyd angen amrywiaeth er mwyn cwrdd â'r heriau a gyflwynir gan werthuso ymyriadau iechyd y cyhoedd ac atal ar draws llawer o sectorau gwahanol, gan gysylltu â nodau polisi holl gyffredinol cynaliadwyedd a newid yn yr hinsawdd.

Mae Cyfadran Iechyd Cyhoeddus y DU (FPH) wedi achredu'r gweithgaredd hwn ar gyfer hyd at 10 credyd CPD. Bydd tystysgrifau cwblhau yn cael eu darparu ar ddiwedd y cwrs.

COFRESTRU. Mae cofrestru ar agor.

Bydd cyfarwyddiadau ymuno a dolenni cyfarfodydd yn cael eu he-bostio at gynrychiolwyr. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Dr Sofie Roberts s.a.roberts@bangor.ac.uk. Mae cofrestru yn cau dydd Gwener 8 Mawrth 2024.

RHAGLEN. Bydd y rhaglen lawn yn cael ei hysbysebu ar y dudalen hon yn fuan.