Ymchwil Economeg Iechyd Cyhoeddus ac Ataliol - Archif

Methodoleg economeg iechyd cyhoeddus

Economeg Iechyd o Lles a Meithrin Llesiant

Prosiectau ymchwil a chydweithrediadau trwy cwrs bywyd

Blynyddoedd cynnar a phlentyndod

Glasoed a phobl ifanc

Oedran gweithio

Heneiddio - byw'n dda yn hirach

Gwerthusiad economaidd o ofal a thriniaeth canser

Gwerthuso gwasanaethau iechyd, dyfeisiau a thechnolegau meddygol

Gwerthusiad economaidd o golled golwg a llawdriniaeth cadw golwg

Gwerthusiad economaidd o ymyriadau i gefnogi ceiswyr lloches a ffoaduriaid

  • PROSPER, Astudiaeth ddichonoldeb a threialu peilot o ymyriad seicogymdeithasol dwysedd isel ar sail tystiolaeth a ddarperir gan therapyddion gwerin ar gyfer ceiswyr lloches a ffoaduriaid (PROSPER), mewn cydweithrediad â Phrifysgol Lerpwl, a ariennir gan NIHR.